پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

MySQL Enterprise Solutions

منتشرشده در MYSQL
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Apache Server 2 Bible

منتشرشده در شبکه
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Creating Location Services for the Wireless Web

منتشرشده در شبکه های بیسیم
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

JavaScript in 10 Simple Steps or Less

منتشرشده در کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Patterns in Java

منتشرشده در کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Making Use of Python

منتشرشده در برنامه نویسی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Data Mining Methods and Models

منتشرشده در هوش مصنوعی