پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Spring Python 1.1

منتشرشده در پایتون
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Java 7 JAX-WS Web Services

منتشرشده در جاوا
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Matplotlib for Python Developers

منتشرشده در پایتون
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Hbase Administration Cookbook

منتشرشده در NOSQL
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Python 3 Object Oriented Programming

منتشرشده در کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Python Geospatial Development

منتشرشده در پایتون