پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Soft Computing in Green and Renewable Energy Systems

منتشرشده در هوش مصنوعی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Advances in Distributed Agent-Based Retrieval Tools

منتشرشده در هوش مصنوعی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Intelligent Mathematics: Computational Analysis

منتشرشده در هوش مصنوعی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Intelligent Systems: A Modern Approach

منتشرشده در هوش مصنوعی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Hadoop Operations

منتشرشده در هادوپ
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Towards Intelligent Modeling: Statistical Approximation Theory

منتشرشده در هوش مصنوعی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Large-Scale Parallel Data Mining

منتشرشده در هوش مصنوعی