پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Hbase Administration Cookbook

منتشرشده در NOSQL
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

HBase: The Definitive Guide

منتشرشده در کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Hadoop Operations

منتشرشده در هادوپ
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Hadoop in Practice

منتشرشده در کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

HBase in Action

منتشرشده در NOSQL
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Pro Hadoop

منتشرشده در هادوپ