سه شنبه, 01 مهر 1393 ساعت 03:30

Dynamical Inverse Problems: Theory and Application

منتشرشده در ریاضی
دوشنبه, 13 مرداد 1393 ساعت 04:30

Applied Probability

منتشرشده در ریاضی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Intelligent Mathematics: Computational Analysis

منتشرشده در هوش مصنوعی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Statistics and Data Analysis for Financial Engineering

منتشرشده در کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Ubiquitous Computing Fundamentals

منتشرشده در کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

A Primer on Scientific Programming With Python

منتشرشده در کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Towards Intelligent Modeling: Statistical Approximation Theory

منتشرشده در هوش مصنوعی