منتشرشده در رایانش ابری
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

High Performance Computing on Vector Systems 2011

منتشرشده در پردازش های فوق سریع
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Hadoop Operations

منتشرشده در هادوپ
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Hadoop in Practice

منتشرشده در کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Information Retrieval and Mining in Distributed Environments

منتشرشده در هوش مصنوعی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

MongoDB in Action

منتشرشده در NOSQL
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

High Performance Computing: Programming and Applications

منتشرشده در کامپیوتر