پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Advances in Distributed Agent-Based Retrieval Tools

منتشرشده در هوش مصنوعی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

High Performance Computing on Vector Systems 2011

منتشرشده در پردازش های فوق سریع
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Hbase Administration Cookbook

منتشرشده در NOSQL
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

HBase: The Definitive Guide

منتشرشده در کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Ubiquitous Computing Fundamentals

منتشرشده در کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Hadoop Operations

منتشرشده در هادوپ