دوشنبه, 13 مرداد 1393 ساعت 04:30

Applied Probability

منتشرشده در ریاضی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Statistics and Data Analysis for Financial Engineering

منتشرشده در کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

A Primer on Scientific Programming With Python

منتشرشده در کامپیوتر
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Large-Scale Parallel Data Mining

منتشرشده در هوش مصنوعی
پنج شنبه, 02 مرداد 1393 ساعت 04:30

Head First Statistics

منتشرشده در ریاضی